תקנון אתר המשחקים

אתר נטגיימס מקבוצת ידיעות ובתכנים שבו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) הינו בבעלות חברת המשחקים אינטרנט בע"מ ("החברה").

השימוש באתר יעשה על ידי המשתמש ("משתמש" או "הגולש") בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר ynet ותנאי תקנון זה ("התנאים").

אנא קרא התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתך לכלל האמור בהם. כמו כן תנאים אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה לרבות כל מי מטעמה

בכפוך לאמור בתנאים תוכל לעשות שימוש בתכני האתר, לפתוח בלוגים ולהצטרף לקהילות וירטואליות ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד "השירותים")

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר ("שירותים"), מבטאת את הסכמתך המלאה לאמור בהם. אם אינך לתנאים או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר או חלקם. החליטה החברה לעשות כן, רשאית היא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח ההודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה חייבת להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת איזה מהשירותים באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

רישום לאתר ופרטי משתמש

באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה ותמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו.

מילוי פרטיך במסגרת ההרשמה לאתר, תעשה בהתאם לכללים הבאים -

 • אין להשתמש בתהליך הרישום בפרטים כוזבים, בלתי נכונים, בלתי מדויקים או בלתי מלאים;
 • אין להירשם בשם משתמש שהוא ביטוי העלול לעלוב בזולת או לפגוע ברגשותיו;
 • אין להשתמש בסימני מסחר או שירות רשומים, או סימנים מוכרים היטב, או בשמו, או בכינויו הידוע ברבים של אדם או גורם אחר בתור שם משתמש.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות: ביצוע פעילות החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, והפקת פעילויות ואירועים; מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, ללקוחות וצדדים שלישיים; איסוף מידע אודות לקוחות וצדדים שלישיים ופעילותם, ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים; השגת מידע על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם להוראות כל דין ו/או להסכמה מפורשת ו/או משתמעת של לקוחות וצדדים שלישיים; שימוש במידע על ידי החברה, ידיעות אינטרנט ותאגידים נוספים, לרבות הפועלים מטעמם ו/או עבורם, לצרכים מסחריים ואחרים.

הרשמתך לאתר כאמור, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דיוורים ו/או דברי פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר וזאת בדוא"ל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן ("המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

תכני גולשים

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו להעלאה באתר ("תוכן גולשים") הוא באחריותו הבלעדית. הגולש מתחייב כי כל חומר שיעביר כאמור וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

הגולש מצהיר ומאשר כי כל תוכן גולשים שיעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו המלאה והבלעדית, וכי לא חלה שום מניעה ו/או מגבלה המונעת ממנו להעלות את תוכן הגולשים לאתר ובכלל זה להעמידו לרשות הציבור באתר ו/או לפרסמו ברבים.

הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה ו/או המופיע באתר.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, מבלי שיהיה בזכותה כאמור כדי לגרוע מאחריות הגולש לתוכן הגולשים שיעלה לאתר כמפורט בתנאים אלה.

בעצם העלאת תכני הגולשים על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי מוגבל, כלל עולמי וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו באתר ו/או במסגרת פרסומים אחרים של החברה ו/או ידיעות אינטרנט לרבות פרסומים עיתונאיים. רישיון זה אינו בלעדי. בהעלאת תוכן הגולשים לאתר, אין כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתוכן הגולשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה. כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תוכן גולשים ו/או כל חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

במידה והמשתמש הוא בעל זכויות היוצרים בתוכן גולשים שהעלה לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה, שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר. על משתמש שיהא מעוניין בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

שימוש החברה בתוכן גולשים שלא למטרה שלשמה הועלה תוכן הגולשים על ידי הגולש, תתאפשר בכפוף לתנאים וייעשה תוך מתן קרדיט בהיקף המקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יעשה שימוש כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. במקרה של אי מתן קרדיט כאמור, על המשתמש ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב באופן מיידי וברור עם היוודע לו על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר ו/או באתרי ידיעות אינטרנט, פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן הגולשים.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן). הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כל שימוש על ידי צד ג' בתוכן הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, הפרה לפי דין. בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם תוכן גולשים כאמור.

במקרה ומכל סיבה שהיא, תחדל החברה מלספק חלק מהשירותים באתר, אשר במסגרתם נאגר תוכן גולשים לרבות במסגרת שירות הבלוגים כהגדרתו להלן, או במקרה של הפסקת שירות חלקית או זמנית ו/או פקיעת זכויותיך בשירות, החברה רשאית תהא רשאית למחוק ו/או לא לגבות ו/או לשמור כל מידע ו/או תוכן גולשים שהועלה על ידך ו/או נצבר לגביך במסגרת פעילויותיך באתר, וזאת בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה כאמור, מחיקת מידע על-פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לך, אם יגרמו, עקב זאת.

הגבלת אחריות

החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים הכלולים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תוכן גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תוכן גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה ובכלל זה היא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בבלוגים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים").

החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל פגיעה ו/או נזק ו/או תוצאה שינבעו מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, לחברה הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך תכנים כאמור ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או שאינם ראויים לפרסום ו/או הצגה באתר וזאת אף מכל טעם אחר לרבות בקשת גולשים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים

החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) לנוחיות הגולשים מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

פרסום תוכן גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.

החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ואחריותו המלאה והבלעדית. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. כמו כן, החברה אינה אחראית בשום דרך ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

תכנים ו/או השירותים השונים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמן בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכיך ולדרישותיך.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

חברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר לרבות הגולש ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

חברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה פוגענית לאתר ו/או למאגרים שבמסגרתם ישמר מידע אודות גולשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמן עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש מאשר כי ידוע לו שפעילותו באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט, להסתמך על אופי פעילותו כאמור, על מנת להציג בפניו פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות החברה. פעילות צדדים שלישיים כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית מבלי שלחברה תהא אחריות כלשהיא בגינה.

ניתוק, הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר כל תוכן מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים באתר באופן מלא או חלקי וזאת בין היתר בנסיבות שבהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר ו/או לשירותים המוצעים באתר ו/או לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

 • כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
 • לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים אסורים כהגדרתם לעיל ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות ו/או קטעי וידאו המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, פורנוגרפי או מיני, בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
 • לא לכלול בתוכן גולשים המועלה על ידו לאתר, כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות קניין רוחני ו/או אחרות של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
 • כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על המשחקים, התמונות ותכני הוידיאו המועלות לאתר;
 • י במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לתוכן גולשים שיעלה לאתר ו/או לכל שירות של החברה, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם ו/או בעל רישיון לעשות באלה שימוש לרבות באמצעות העלאתם לאתר ובכלל זה להעמידם לרשות הציבור ו/או לפרסמם, הרי שהוא מייפה בזאת את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה;
 • כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו המלאה והבלעדית;
 • לא להציף בלוגים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
 • לא להעלות תכנים הכוללים "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – (שירותי רדיו טלפון נייד) ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
 • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;
 • לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
 • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי כל דין;
 • לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה;
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
 • לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם לפי רשות מפורשת מהנהלת החברה ובכפוף ליתר הוראות התנאים;
 • לא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
 • מעת לעת, עלהשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו,"י החברה;
 • א לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין;
 • לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול בפרט כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 • לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו על ידי החברה, אלא אם קיבל לכך, את הסכמתה המפורשת של, מראש ובכתב.

התכנים שיעלה גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל, יוסרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר אלא בכפוף לאישור מפורש של החברה.

הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתוכן גולשים שהעלה הגולש ומופיעים באתר, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

בלוגים

החברה תספק לגולשים, במסגרת האתר, שירות המאפשר לגולשים להעלות על גבי דפי האינטרנט מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתם ("שירות הבלוגים").

כניסת הגולש לשירות הבלוגים הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש המעלה תכנים לאתר במסגרת שירות הבלוגים ועל אחריותו הבלעדית של הגולש הצופה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל בתקנון זה ו/או בתנאים בכללותם:

החברה אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בתכנים שיועלו ע"י הגולש. החברה אינה אחראית לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת שירות הבלוגים באתר ע"י הגולשים ו/או לפרסומם ברבים.

הגולש מתחייב שלא לפתוח בלוג במסגרת האתר במטרה לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בצד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא ו/או בניגוד לכל דין.

הגולש מתחייב שלא לעבור על כל דין ו/או לא לעודד פעולה שהינה בגדר הפרת כל דין במסגרת פעילות באתר ובכלל זה במסגרת פעילותו ושימושו בשירות הבלוגים.

הגולש מתחייב שלא להציף בלוגים מתוך מטרה להיכנס לסערת הטוקבקים ו/או ליצור פרובוקציות שאינן בגבול הטעם הטוב ו/או לפעול שלא בהתאם לאופי הפעילות באתר ו/או באופן פוגעני ו/או באופן המנוגד לדין.

הגולש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת שירות הבלוגים באתר, וכי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות לחברה בטופס צור קשר – לחצו כאן.

פניות גולשים

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק והיא מכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים ובכלל זה זכותם לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו וכן בכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו, תוכל להפנות אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מחלקת שירות לקוחות

כתובת: ת.ד 1447 , רעות . מיקוד : 71799

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

פקסימיליה שמספרה 08-9266790 (לציין: עבור שירות לקוחות)

או

בטופס צור קשר – לחצו כאן.